Rechten in de zorg

U heeft een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener of arts u niet behandelen zonder uw toestemming. De wetgeving over patiëntenrechten gaat veranderen.

 

Recht op informatie over gezondheid en behandeling

Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie. U kunt pas een weloverwogen beslissing nemen als de arts u informeert over bijvoorbeeld:

de behandelingen die nodig zijn en de eventuele risico’s;
de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem.

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 jaar krijgen zowel patiënt als ouders/verzorgers informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.

 

Toestemming patiënt voor behandeling

Een hulpverlener heeft uw toestemming nodig om u te kunnen behandelen. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de hulpverlener niet op de hoogte is van uw wensen.

Kinderen mogen zelf beslissen over hun behandeling als zij daarvoor oud genoeg zijn.

Uw rechten zijn vastgelegd in afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit heet ook wel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet gaat in de toekomst veranderen.

 

Recht op bescherming medisch dossier en privacy

Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners. Een aantal van uw gegevens gaat naar uw zorgverzekeraar of naar het CAK. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt.

Kijk voor meer info op: Rechten in de zorg